2. Waterbeleid

Hieronder worden enkele belangrijke ontwikkelingen op het gebied van waterbeleid geschetst met invloed op het programma tot en met 2020.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Uit de resultaten van de tweede toetsing van de primaire waterkeringen blijkt dat een deel van de primaire waterkeringen niet meer voldoet aan de wettelijke norm. De komende jaren zijn concreet maatregelen nodig aan dijken, dammen en kunstwerken in de Randstad, langs het Markermeer, in de Hollandse- en Zeeuwse delta, langs de Waddenzee, in het rivierengebied en aan de Afsluitdijk. Het streven is om in 2020 alle maatregelen te hebben uitgevoerd. Dit kabinet heeft een programma opgesteld om voortvarend de meest urgente maatregelen tot en met 2011 te kunnen uitvoeren. Hiermee is in de periode 2006 – 2011 in totaal € 420 miljoen gemoeid. Dit bedrag is opgebouwd uit:

  • € 50 miljoen overheveling uit het FES (amendement 18 van het lid Snijder-Hazelhoff);
  • € 70 miljoen uit de additioneel verwachte aanbestedingsresultaten;
  • € 100 miljoen uit de algemene middelen;
  • € 200 miljoen overheveling uit de reservering “overige steenzettingen”. Van dit bedrag is via de FES-impuls 2006 in de periode 2006 – 2011 € 109 miljoen versneld beschikbaar voor het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit bedrag vloeit in de periode 2012 – 2014 weer terug in het FES.

Zwakke Schakels Kust
Op de begroting van Verkeer en Waterstaat is € 742 miljoen beschikbaar voor de versterking van acht prioritaire zwakke schakels en één niet prioritaire zwakke schakel (Voorne). Deze middelen worden geprogrammeerd binnen het jaarlijks vast te stellen Hoogwaterbeschermingsprogramma. De provincies zorgen voor de financiering van de ruimtelijke kwaliteitsimpuls bij de prioritaire zwakke schakels. Een andere niet-prioritaire zwakke schakel, de Helderse Zeewering, is inmiddels versterkt.

Bij de begrotingsbehandeling van december 2005 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat toegezegd dat zij het geld voor de versterking van de prioritaire zwakke schakels beschikbaar stelt op het moment dat er een uitvoeringsgereed plan ligt én de provincie de financiering van de ruimtelijke kwaliteit heeft geregeld. Om hieraan tegemoet te kunnen komen, stelt het kabinet via de FES-impuls 2006 versneld € 177 miljoen beschikbaar in de periode 2006 – 2011. Dit bedrag vloeit in de periode daarna weer terug in het FES.

 

Verder lezen?

1. Algemeen

2. Waterbeleid

3. Mobiliteitsbeleid
Hoofdvaarwegen
Spoorwegen

Hoofdwegenprogramma
Netwerkanalyses

Prijsbeleid
Tol en versnellingsprijs

4. Overkoepelende thema's
PPS
Luchtkwaliteit

Beheer en onderhoud
EU

Toelichting
Procedure MIT
Procedure SNIP

Uitgangspunten
Aanbestedingsresultaten
Financiële categorisering

Opbouw projectenboek
Projectbladen