Opbouw projectenboek
Na de inleiding en deze toelichting zijn de tabellen opgenomen. Deze tabellen komen overeen met de tabellen in het Infrastructuurfonds. De bedragen zijn afgerond op miljoenen euro's. Behalve aan aanleg wordt in het projectenboek ook structureel aandacht besteed aan beheer en onderhoud. Na een korte inleiding en toelichting op het onderwerp zijn voor een aantal grote onderhoudsprojecten projectbladen opgenomen waarin deze projecten nader worden toegelicht.
In het gedeelte MIT/SNIP-projecten zijn de projecten beschreven die betrekking hebben op het aanlegprogramma. Eerst is een overzicht gegeven van projecten die in 2006 zijn/worden opgeleverd. Daarna zijn de (inter)nationale verkenningen, programma's, planstudie- en realisatieprojecten beschreven. Vervolgens is per landsdeel (noord, oost, west, zuid) en daarbinnen per provincie een beschrijving gegeven van de knelpunten en projecten. De projecten zijn gerangschikt naar modaliteit (hoofdwegen, hoofdvaarwegen, waterkeren, waterbeheren, spoorwegen-personen, spoorwegen-goederen, regionale/lokale infrastructuur, intermodaal vervoer). Binnen de modaliteit zijn de projecten tot slot gerangschikt naar financiële categorisering (verkenningen; planstudie: categorie 1, 2 en 3; realisatie: categorie 0).

Projectbladen
De projectbladen zijn opgebouwd volgens een vaste indeling. Voor verkenningen wordt een korte beschrijving van het knelpunt weergegeven. Bij planstudie- en realisatieprojecten wordt ingegaan op de volgende punten:

Probleem
Beschrijving van het knelpunt;

Beschrijving oplossing
De (mogelijke) oplossingen voor het aangegeven knelpunt. Voor de planstudieprojecten waarvoor nog geen tracé- of projectbesluit is genomen, worden kort de verschillende studiealternatieven genoemd;

Inpassing
Eventuele grootschalige inpassingmaatregelen;

Tijdschema mijlpalen
De planning van het project, met specifieke aandacht voor wanneer een tracé- of projectbesluit is/wordt genomen, wanneer de procedures rond zijn (gekomen), wanneer met de realisatie is/wordt begonnen en wanneer het project wordt opgeleverd;

Financiën
Voor zover mogelijk wordt het taakstellende budget en eventueel de tol per project gegeven. Het gaat hierbij om de aanlegkosten (prijspeil 2006 ) van het project ten laste van het betreffende begrotingsartikel. Hierin zijn de bijdragen van derden inbegrepen voor zover deze lopen via de ontvangstenbegroting. Beheer- en onderhoudskosten maken geen deel uit van het gepresenteerde taakstellend budget.

Rijkswaterstaat is per 1 januari 2006 een baten/lastendienst. Een gevolg is dat in de ramingen van de Rijkswaterstaatprojecten de uitvoeringskosten van de Rijkswaterstaat integraal zijn verwerkt op basis van voorcalculatie (voorbereiding, toezicht, administratie etc.). Hiermee wordt aangesloten bij de al gehanteerde systematiek bij spoorprojecten. Daar waar van toepassing zijn de uitvoeringskosten van de Rijkswaterstaat (> € groter dan een miljoen) op de projectbladen aangegeven als BLD-bijdrage.
De verwachte en berekende aanbestedingsresultaten zijn boekhoudkundig verwerkt in dit MIT. Dit is bij de betreffende projecten toegelicht op de projectbladen onder de noemer “aanbestedingsresultaten”. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze resultaten nog niet gerealiseerd zijn, vaak omdat de aanbesteding van die projecten nog moet starten.

Politiek/bestuurlijk
De politiek-bestuurlijke afspraken tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Tweede Kamer, decentrale overheden of andere partijen;

Marktbenadering
De wijze waarop de ‘markt’ betrokken wordt bij de projectontwikkeling. Alle projecten boven de € 112,5 miljoen zijn/worden beoordeeld op de meerwaarde van een eventuele PPS. Dit gebeurt in verschillende stadia in het projecten. Vanaf het MIT/SNIP-projectenboek 2007 is dit apart op de projectbladen opgenomen. Op de projectbladen wordt de stand van zaken van marktbenadering voor zover bekend weergegeven.

Projecthistorie
Toelichting op de wijzigingen met betrekking tot bovengenoemde punten die zich in het huidige begrotingsjaar (in casu 2007) ten opzichte van het vorige begrotingsjaar (in casu 2006) hebben voorgedaan. Op die manier wordt op een transparante wijze inzicht geboden in het verloop van de verschillende projecten. In ieder geval worden opgenomen wijzigingen in de financiën (zowel kostenstijgingen als –dalingen) toegelicht indien de wijziging meer dan 10% is ten opzichte van de vorige begroting. Wijzigingen ten gevolge van de jaarlijkse indexatie worden niet apart toegelicht. Wijzigingen in het tijdschema worden in elk geval opgenomen als er sprake is van een versnelling of vertraging van het project met meer dan 1 jaar ten opzichte van de vorige begroting.

 

Verder lezen?

1. Algemeen

2. Waterbeleid

3. Mobiliteitsbeleid
Hoofdvaarwegen
Spoorwegen

Hoofdwegenprogramma
Netwerkanalyses

Prijsbeleid
Tol en versnellingsprijs

4. Overkoepelende thema's
PPS
Luchtkwaliteit

Beheer en onderhoud
EU

Toelichting
Procedure MIT
Procedure SNIP

Uitgangspunten
Aanbestedingsresultaten
Financiële categorisering

Opbouw projectenboek
Projectbladen